רשות ניירות ערך: חוקרת שופטת וגם מוציאה לפועל?

> בחזרה למאמרים

בתחילת שנת 2011 נחקק חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה) התשע"א 2011, המכונה "חוק אכיפה מנהלית". החוק מהווה מקצה שיפורים ותיקון למספר חוקים, בעיקרם חוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 , חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, (התשנ"ה) 1995 וחוק השקעות משותפות בנאמנות, (התשנ"ד) 1994.
חקיקת החוק הייתה אחד ממעשי החקיקה הרחבים והדרמטיים שקיבלה הכנסת בשנים האחרונות. החוק יוצר שינוי של ממש בתפיסת האכיפה בישראל, נועד לייעל את הליכי אכיפת דיני ניירות ערך בישראל אך בפועל מסמן שינוי התנהלות ותרבות ארגונית בשוק ההון.
ליבתו של החוק הוא מנגנון אכיפה המתקיים במקביל לאכיפה הפלילית בחוק ניירות ערך. החוק מעניק לרשות ניירות ערך הסמכות להטיל קנסות כבדים ואמצעי אכיפה נוספים על אותם גורמים המבצעים עבירות מנהליות (הפרות) על החוקים דלעיל .
חקיקת החוק לוותה בביקורת עזה בשל החשש כי רעיון הפרדת הרשויות בישראל יתערער ואף תהא סתירה בינו לבין חוקי היסוד באופן שרשות ניירות ערך תהפוך ל "חוקרת, תובעת, שופטת ומוציאה לפועל". מבקרי החוק טענו כי ההסדרים שנקבעו בו פוגעים בזכותו של אדם להליך הוגן, הן בשלב בירור העובדות והן בשלב קביעת אחריותו של האדם להפרה שבוצעה.

אמצעי האכיפה של דיני ניירות ערך בשוק ההון בישראל כיום :
אכיפה במישור הדין הפלילי (בית המשפט המחוזי – המחלקה הכלכלית).
אכיפה מנהלית (הליכי ביקורת שוטפים המבוצעים ע"י רשות ניירות ערך הכוללים סנקציות וחריגות מנהליות הנדונות ברשות ניירות ערך ע"י וועדת אכיפה).
אכיפה אזרחית – תובענות ייצוגיות או תובענות נגזרות .
האכיפה הפנימית בארגונים – באמצעות כללים תכנית אכיפה פנים ארגונית ומנגנוני ציות פנימי.

האם רק מנהלים ונושאי משרה בתאגידים צריכים כיום להיזהר יותר, להתנהל ביושר ולהקפיד בדיווחים מיידיים ומדויקים לבורסה על כל אירוע בחיי התאגיד?
כן ולא רק ! בהחלטה תקדימית של וועדת אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך, נקבע לאחרונה כי היא רואה בעורכי דין (או רואי חשבון) המלווים או מייעצים לחברות, מעין שומרי סף (אפילו אם הם עורכי דין חיצוניים ואינם אורגן בתאגיד ). אותם עורכי דין עלולים למצוא עצמם מול הטריבונל השיפוטי של רשות ניירות ערך ולשלם מחיר כבד על דיווחים שגויים או מטעים שהוציא התאגיד לציבור המשקיעים. וועדת האכיפה קבעה כי חזקה על עורך דין המתמחה בדיני ניירות ערך שהוא מכיר את הפסיקה טוב מאחרים (יודגש כי לשכת עורכי הדין מערערת על קביעה זו). חשוב לציין כי כל הפרשיות הכלכליות האחרונות, התמוטטות הפירמידות של נוחי דנקנר, אליעזר פישמן והחקירות בעניין אלוביץ ופרשת בזק האחרונה, כולן החלו בחקירה של רשות ניירות ערך וחשיפת העובדה שדירקטורים, מנכלי"ם ויתר שומרי הסף בתאגידים הללו כשלו אחד אחר השני בשמירה על בעלי התאגידים הללו – ציבור מחזיקי המניות וציבור החוסכים בקרנות הפנסיה ואחרות.

> בחזרה למאמרים